Rekrutacja

Zasady naboru do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach na rok szkolny 2018/2019

 • podanie o przyjęcie do klasy pierwszej (druk otrzymuje się w sekretariacie szkoły)
 • oświadczenie rodziców (druk otrzymuje się w sekretariacie szkoły)
 • trzy zdjęcia legitymacyjne (podpisane)
 • informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

Warunki przyjęcia:

 • o przyjęciu decyduje pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej
 • opłata wpisowego w wysokości jednomiesięcznego czesnego do 30 marca 2018 r. (w przypadku nieprzyjęcia ucznia opłata wpisowa zostanie zwrócona)

Uwaga: Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie podany po analizie złożonych dokumentów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły:
ul. T. Kościuszki 47b
16 – 400 Suwałki
tel. 87 565 – 09 – 38


Zasady naboru do klasy czwartej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach na rok szkolny 2018/2019

 • podanie o przyjęcie do klasy czwartej (druk otrzymuje się w sekretariacie szkoły)
 • oświadczenie rodziców (druk otrzymuje się w sekretariacie szkoły)
 • trzy zdjęcia legitymacyjne (podpisane)
 • świadectwo z klasy drugiej szkoły podstawowej

Warunki przyjęcia:

 • o przyjęciu decydują wyniki klasyfikacji rocznej z klasy drugiej, szczególne osiągnięcia ucznia i pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej
 • opłata wpisowego w wysokości jednomiesięcznego czesnego do 30 marca 2018 r. (w przypadku nieprzyjęcia ucznia opłata wpisowa zostanie zwrócona)

Uwaga: Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie podany po analizie złożonych dokumentów.

Pozostałe obowiązujące dokumenty, tj.: oryginał świadectwa klasy trzeciej szkoły podstawowej należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 25 czerwca 2018 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły:
ul. T. Kościuszki 47b
16 – 400 Suwałki
tel. 87 565 – 09 – 38


Zasady naboru do klasy piątej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach na rok szkolny 2018/2019

 • podanie o przyjęcie do klasy piątej (druk otrzymuje się w sekretariacie szkoły)
 • oświadczenie rodziców (druk otrzymuje się w sekretariacie szkoły)
 • trzy zdjęcia legitymacyjne (podpisane)
 • świadectwo z klasy trzeciej szkoły podstawowej

Warunki przyjęcia:

 • o przyjęciu decydują wyniki klasyfikacji rocznej z klasy trzeciej, szczególne osiągnięcia ucznia i pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej
 • opłata wpisowego w wysokości jednomiesięcznego czesnego do 30 marca 2018 r. (w przypadku nieprzyjęcia ucznia opłata wpisowa zostanie zwrócona)

Uwaga: Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie podany po analizie złożonych dokumentów.

Pozostałe obowiązujące dokumenty, tj.: oryginał świadectwa klasy czwartej szkoły podstawowej należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 25 czerwca 2018 r.

Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu (bloku przedmiotowego), przyjmowani są do klasy piątej niezależnie od powyższych kryteriów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły:
ul. T. Kościuszki 47b
16 – 400 Suwałki
tel. 87 565 – 09 – 38

 


Zasady naboru do klasy siódmej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach na rok szkolny 2018/2019

 • podanie o przyjęcie do klasy siódmej (druk otrzymuje się w sekretariacie szkoły)
 • oświadczenie rodziców (druk otrzymuje się w sekretariacie szkoły)
 • trzy zdjęcia legitymacyjne (podpisane)
 • świadectwo z klasy piątej szkoły podstawowej

Warunki przyjęcia:

 • co najmniej dobra ocena ze sprawowania na świadectwie klasy piątej
 • średnia ocen na świadectwie klasy piątej co najmniej 4,2 z następujących przedmiotów ogólnokształcących: język polski, język obcy, matematyka, historia i społeczeństwo, przyroda
 • opłata wpisowego w wysokości jednomiesięcznego czesnego do 30 marca 2018 r. (w przypadku nieprzyjęcia ucznia opłata wpisowa zostanie zwrócona)

Uwaga: W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc, o przyjęciu decydują dodatkowe osiągnięcia ucznia lub rozmowa kwalifikacyjna.

Pozostałe obowiązujące dokumenty, tj.: oryginał świadectwa klasy szóstej szkoły podstawowej należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 25 czerwca 2018 r.

Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu (bloku przedmiotowego), przyjmowani są do klasy siódmej niezależnie od powyższych kryteriów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły:
ul. T. Kościuszki 47b
16 – 400 Suwałki
tel. 87 565 – 09 – 38