ul. Kościuszki 47b 16-400 Suwałki

Sekretariat

(87) 565 09 38

Menu

Rekrutacja TRWA!

Zasady naboru do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach na rok szkolny 2019/2020

Warunki przyjęcia:

Uwaga: Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie podany po analizie złożonych dokumentów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły:
ul. T. Kościuszki 47b
16 – 400 Suwałki
tel. 87 565 – 09 – 38


Zasady naboru do klasy czwartej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach na rok szkolny 2019/2020

Warunki przyjęcia:

Uwaga: Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie podany po analizie złożonych dokumentów.

Pozostałe obowiązujące dokumenty, tj.: oryginał świadectwa klasy trzeciej szkoły podstawowej należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 24 czerwca 2019 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły:
ul. T. Kościuszki 47b
16 – 400 Suwałki
tel. 87 565 – 09 – 38


Zasady naboru do klasy piątej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach na rok szkolny 2019/2020

Warunki przyjęcia:

Uwaga: Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie podany po analizie złożonych dokumentów.

Pozostałe obowiązujące dokumenty, tj.: oryginał świadectwa klasy czwartej szkoły podstawowej należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 24 czerwca 2019 r.

Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu (bloku przedmiotowego), przyjmowani są do klasy piątej niezależnie od powyższych kryteriów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły:
ul. T. Kościuszki 47b
16 – 400 Suwałki
tel. 87 565 – 09 – 38

 


Zasady naboru do klasy siódmej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach na rok szkolny 2019/2020

Warunki przyjęcia:

Uwaga: W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc, o przyjęciu decydują dodatkowe osiągnięcia ucznia lub rozmowa kwalifikacyjna.

Pozostałe obowiązujące dokumenty, tj.: oryginał świadectwa klasy szóstej szkoły podstawowej należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 24 czerwca 2019 r.

Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu (bloku przedmiotowego), przyjmowani są do klasy siódmej niezależnie od powyższych kryteriów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły:
ul. T. Kościuszki 47b
16 – 400 Suwałki
tel. 87 565 – 09 – 38