ul. Kościuszki 47b 16-400 Suwałki

Sekretariat

(87) 565 09 38

Menu

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej wchodząca
  w skład zespołu szkół pod nazwą Suwalska Szkoła Biznesu, 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 47 B, tel.: 87 565 09 38, e-mail: gmk5@op.pl. Ponadto administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, kontakt: e-mail: iod.mk@op.pl;
 2. Dane osobowe przetwarzane w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej, są zgodnie art. 6 i 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2016/679 z 27.04.2016 roku, oraz ustawy
  z dnia 10.05.2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1000);
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest:

– przeprowadzenie rekrutacji i zapewnienie możliwości odbywania nauki,

– propagowanie wydarzeń, osiągnięć oraz działalności kulturalnej, sportowej i edukacyjnej,

– pobieranie opłat, ewentualne dochodzenie wierzytelności powstałych z tego tytułu,

– przekazywanie informacji o ofercie edukacyjnej,

– zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie szkoły poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego,

– przechowywanie dokumentacji związanej z przebiegiem nauki;

 1. Odbiorcą danych osobowych, mogą być podmioty, realizujące zadania na rzecz szkoły na podstawie odrębnych umów oraz podmioty którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie;
 2. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 3. Dane osobowe przetwarzane będą jedynie do momentu odwołania zgody na ich przetwarzanie
  chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;
 4. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna,
  iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy: ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 5. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych odnoszącego się do jego danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 6. Każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
  z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
  jej cofnięciem;
 7. Wszystkie dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych posiadają wymóg ustawowy;
 8. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu,
  o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.

 

Skip to content